Stockholm Exergis års- och hållbarhetsredovisning 2021 (blädderbar pdf)

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (för visning på skärm)
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (för utskrift)

 

English summary of the Swedish Annual and Sustainability Report 2021 (flipbook)

Stockholm-Exergi-2021-in-brief (on-screen display)
Stockholm-Exergi-2021-in-brief (for print)

Fortsatt utveckling av fjärrvärmens värde på en volatil marknad

Vi lämnar ett utmanande år bakom oss där pandemin fortsatte påverka hela samhället och även vår verksamhet – såväl direkt som indirekt. Året i korthet:

Tre kortare utdrag ur årsredovisningen kommer här:

Fjärrvärmen är en plattform för många samhällsnyttor

Klimatutmaningen skär rakt igenom samhället och varje bransch jobbar för att på sitt sätt bidra till att nå klimatmålen. Men allt tydligare blir behovet av att vi behöver hitta lösningar tillsammans, det behövs samarbeten mellan sektorer och system för att lyckas nå ända fram. Och det här med samarbeten är fjärrvärmens hemmaplan.

Fjärrvärmen är redan idag plattformen att utgå ifrån när man bygger många av de smarta lösningarna som en stad behöver för att utvecklas på ett hållbart sätt. Förenklat kan man säga att vi på Stockholm Exergi producerar värme och el på sådant som annars hade gått förlorat och på så sätt tar vi vara på och binder ihop fler olika samhällsnyttor.

Läs hela artikeln
Till års- och hållbarhetsredovisningen

EU-stöd till Stockholm Exergis satsning på bio-CCS

Stockholm Exergi har under 2021 fortsatt att målinriktat arbeta med att utveckla bio-CCS vid biokraftvärmeverket i Värtan. Den tekniska utvecklingen går hand i hand med frågan om hur anläggningen ska finansieras.

Stockholm Exergi bedömer att finansieringen av en storskalig anläggning för bio-CCS kommer att vila på tre ben: EU-stöd, nationellt statligt stöd och frivilligmarknad för negativa utsläpp. Inom samtliga områden har det under 2021 tagits betydelsefulla steg och det mest konkreta handlade om att EU:s innovationsfond har valt ut Stockholm Exergis satsning på bio-CCS som ett av sju projekt inom EU som tillsammans får dela på 1,1 miljarder EUR. Att EU backar upp projektet är i sig ett betydelsefullt erkännande för teknikens möjligheter och det ekonomiska stödet är betydelsefullt för att vi ska bibehålla tempot iutvecklingen. Målet är att en storskalig anläggning på plats i slutet av 2025. Regeringen fattade under 2021 ett välkommet beslut om att införa ett driftstöd för bio-CCS.

Läs hela artikeln
Till års- och hållbarhetsredovisningen

Kraftvärmen är en nyckelkomponent i energisystemet

Våra största anläggningar producerar el och fjärrvärme på samma gång, så kallad kraftvärme. Det är ett effektivt sätt att ta tillvara på energin från samhällets restavfall och rester från skogen. I kraftvärmeverken produceras ånga som driver en turbin, som i sin tur driver en generator för produktion av el. Den resterande energin i ångan används som fjärrvärme.

Produktion av el med kraftvärme har fått stor uppmärksamhet under senare år. Bakgrunden är att det inte finns tillräckligt med överföringskapacitet i elnätet för inmatning av el till flera svenska städer, däribland Stockholm. Stockholm Exergis kraftvärmeverk, som ligger i de centrala delarna av staden, matar ut el på elnätet i närheten av elkonsumenterna utan att elen behöver ledas via de delar av elnätet som är hårt belastade. Stockholm Exergi och nätägaren Ellevio ingick under 2019 ett avtal som under tolv år säkrar tillgången till 320 MW förnybar eleffekt från Stockholm Exergis kraftvärmeverk. Kraftvärmen avlastar elnätet när fastigheter värms med fjärrvärme i stället för med el.

Läs hela artikeln
Till års- och hållbarhetsredovisningen

Visa alla nyheter Fortsätt läsa