Bio Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS) – in english

Viktigt steg för att nå klimatmålen

För att få stopp på den globala uppvärmningen är det nödvändigt att sluta med fossila bränslen. Men det finns utsläpp som är svåra eller nästan omöjliga att eliminera. De utsläpp som är svåra och kostnadskrävande att dra ned på behöver vägas upp. Tekniken bakom minusutsläppen minskar mängden koldioxid i atmosfären helt i linje med det arbete som måste göras för att klara den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet. Det finns flera metoder för att suga ut och lagra koldioxid från atmosfären och de kallas minusutsläpp, negativa utsläpp eller kolsänkor, vi på Stockholm Exergi arbetar främst med bio-CCS som står för Bio Energy Carbon Capture and Storage. Att fånga in koldioxid står inte i motsats till att sluta med fossila bränslen, vi behöver göra båda delarna. Bio-CCS är en kompletterande åtgärd till kraftiga utsläppsminskningar.

Bio-CCS – minskar koldioxiden med hjälp av träden

Bio-CCS innebär att koldioxid från förbränning av restprodukter från skogen separeras från rökgaserna för att sen förvaras permanent. Eftersom det är samma koldioxid som skogen tidigare har bundit genom fotosyntesen som fångas in kan vi med hjälp av träden minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären, vilket skapar negativa utsläpp.

Läs mer om bio-CCS
Bio Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS) – eng

Minusutsläpp är en potentiell ny exportprodukt

Förutom att minusutsläpp är avgörande för att nå nationella och internationella klimatmål kan en satsning på bio-CCS både öka den ekonomiska effektiviteten i klimatomställningen och kan ge positivt tillskott till svensk ekonomi. Sverige har genom en väl utvecklad bioekonomi mycket goda förutsättningar för bio-CCS.  Vi har i landet potential att samla in och lagra 30 miljoner ton koldioxid per år, mycket mer än de 10 miljoner ton koldioxid som kan behövas för att nå det svenska klimatmålet. Bio-CCS och minusutsläpp har potential att bli en ny industrigren och en exportprodukt med positiva ekonomiska effekter för Sverige.

Ny studie visar att bio-CCS kan ge 28 000 jobb

Potentialen är stor

Potentialen att skapa minusutsläpp är stor i Stockholmsregionen. En omfattande rapport som Stockholm stad låtit ta fram visar att Bio-CCS och biokol har en potential att minska klimatpåverkan på ett sätt som är mångfaldigt större än andra åtgärder. Rapporten visar också att kostnaden är lägre eller i nivå med andra åtgärder.

Biokol

En annan metod för att skapa minusutsläpp är att producera biokol i moderna kolmilor. Milorna binder in koldioxid och lagrar det stabilt i biokol, som är ett kraftfullt jordförbättringsmedel och samtidigt en kolsänka.